Statut stowarzyszenia Centrum Wiedzy Praktycznej

 

I. Nazwa i teren działania stowarzyszenia

§1
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę
Centrum Wiedzy Praktycznej, zwane dalej stowarzyszeniem.

§2

Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej CWP.

§3
1. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą jego władz są Budy Michałowskie, poczta Międzyborów, gmina Jaktorów, powiat grodziski.

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4
Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie, działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. l C4) z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 14, poz. 86 z 1990 r.).

§5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo.
2. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd stowarzyszenia.

§6
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

 

II. Cele i sposoby działania

§7
Cele stowarzyszenia to:

a/ działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i poradnictwa, a w szczególności:

- popularyzacja wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

- edukacja w zakresie ekologii i ochrony zwierząt,

- edukacja w zakresie zoopsychologii, tresury psów, zoofizjoterapii, hodowli i pielęgnacji zwierząt

b/ wspieranie przedsiębiorczości,

c/ aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży oraz osób dorosłych,

§8
Cele stowarzyszenia realizowane są poprzez:
- zakładanie i prowadzenie placówek kształcenia ustawicznego oraz ośrodków szkoleniowych i szkoleniowo-doradczych,
- organizowanie kursów, seminariów, warsztatów, konferencji, sympozjów, prezentacji, wykładów i innych form kształcenia

- prowadzenie działalności wydawniczej,
- współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami rządowymi i samorządowymi,
- pozyskiwanie funduszy i środków z Unii Europejskiej na organizację i prowadzenie różnorakich form szkoleń i warsztatów.

§ 9
Realizując cele wymienione w §7 stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych działań.
§ 10
Stowarzyszenie może  prowadzić działalność gospodarczą i oświatową, z których dochód przeznacza na realizację celów statutowych.

 

III. Członkowie ich prawa i obowiązki

§11

1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenie.

3. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

- członków zwyczajnych, zgodnie z art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach mogą być to

osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych,

-członków wspierających, których zasady przyjmowania określone są w §12 ust 3.

§12.

1. Warunkiem przyjęcia członka jest złożenie deklaracji członkowskiej zawierającej rekomendację dwóch członków stowarzyszenia i uiszczenie obowiązujących opłat członkowskich.

2. Uchwałę o przyjęciu na członka zwyczajnego podejmuje Zarząd.

3. Członkiem wspierającym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów

stowarzyszenia.

4. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§13

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia z zastrzeżeniem art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,

2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz stowarzyszenia,

3) uczestniczenia w walnych zebraniach członków stowarzyszenia,

4) korzystania ze wszystkich świadczeń stowarzyszenia oraz uczestniczenia w imprezach i szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenie na zasadach określonych przez Zarząd stowarzyszenia,

6) używać znaku logo stowarzyszenia
 §14
1. Obowiązki członka stowarzyszenia
a) przestrzeganie postanowień statutu, stosowanie się do uchwał władz stowarzyszenia i wprowadzanie ich w życie
 b) regularne płacenie składek członkowskich i wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków
§15

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13

1) Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Związku.

2) Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 14

§16
1. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a/ dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do stowarzyszenia złożonej

na ręce Zarządu,

b/ wykluczenia przez Zarząd:

- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich

przez okres przekraczający 12 miesięcy,

- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień

i uchwał władz stowarzyszenia,

c/ utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w stowarzyszeniu

przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie

14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane

na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania

jest ostateczna.

§17
W razie naruszenia przez członka postanowień statutu, uchwalonych regulaminów i norm etycznych, Zarząd stowarzyszenia, po przeprowadzeniu stosownego postępowania wyjaśniającego, może udzielić członkowi upomnienia, nagany lub wykluczyć go ze stowarzyszenia. Od postanowień Zarządu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

IV. Władze stowarzyszenia

§ 18
l. Władzami stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków,  Zarząd stowarzyszenia,  Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa 5 lat, ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
3. Uchwały władz stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

§19
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia, która:
1) ustala wytyczne programowe i plany działania
2) wybiera przewodniczącego Zarządu stowarzyszenia, Zarząd, Komisję Rewizyjną

3) uchwala regulamin wyborów
4) przyjmuje sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej. Udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5) podejmuje uchwały w sprawach statutu, jego zmian i rozwiązania stowarzyszenia
6) podejmuje uchwały w sprawach wniesionych pod obrady
7) uchwala regulamin działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
8) ustala wysokość składek członkowskich
9) rozpatruje odwołanie w sprawach członkowskich,
10) uzupełnia skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej - w przypadku zaistnienia takiej konieczności

§20
1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd
stowarzyszenia przynajmniej raz w roku. O terminie walnego zebrania Zarząd zawiadamia członków na piśmie przynajmniej 14 dni przed terminem zebrania.
2 Uchwały Walnego
Zebrania Członków zapadają przy obecności
a) w terminie zgodnie z §18 pkt. 3
b) w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu i godzinę później od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 21

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz stowarzyszenia w trakcie kadencji, do stanu liczebności minimalnej uzupełnienie składu, organ ten przeprowadza na zasadach kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy składu pochodzącego z wyboru. Na najbliższym Walnym Zebraniu Członków wybór nowych członków musi zostać zatwierdzony.

§22
1. Zarząd jest naczelną władzą
stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem

działalności stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Wszyscy członkowie Zarządu mogą reprezentować stowarzyszenie samodzielnie.

3. Zarząd stowarzyszenia składa się z 3 członków (przewodniczącego, skarbnika i sekretarza).

§23
Do obowiązków Zarządu stowarzyszenia należy:
a) realizowanie działalności stowarzyszenia
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
c) opracowywanie preliminarzy budżetowych, planu działalności, sprawozdań i wniosków
d) gospodarowanie funduszami i majątkiem stowarzyszenia
e) reprezentowanie stowarzyszenia wobec wszelkich władz i urzędów
f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków
6) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich

§24
Posiedzenia Zarządu stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§25
Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków.

§26
Komisja Rewizyjna kontroluje działalność stowarzyszenia. Zakres działania Komisji Rewizyjnej obejmuje:
a) kontrolę działalności stowarzyszenia
b) kontrolę gospodarki finansowej i majątkowej stowarzyszenia
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi stowarzyszenia
d) występowanie do Zarządu stowarzyszenia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania lub posiedzenia Zarządu stowarzyszenia.

 

V. Fundusz i majątek stowarzyszenia

§27
Fundusze stowarzyszenia składają się z :
a) wpływów ze składek członkowskich
b) darowizn i zapisów
c) wpływów z działalności statutowej

d) wpływów z działalności gospodarczej i oświatowej

e) dotacji

§28
Stowarzyszenie jako osoba prawna może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.

§29
 Przy zawieraniu umów, udzielaniu pełnomocnictw, zleceniach i składaniu oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie i złożenie podpisu przez dwóch członków Zarządu - przewodniczącego oraz skarbnika.

 

VI. Sekretariat stowarzyszenia

§30
Zarząd stowarzyszenia w miarę potrzeby i w ramach posiadanych środków może zatrudnić płatny fachowy personel pomocniczy.

VII. Zmiany statutu i rozwiązanie stowarzyszenia

§31
a) Zmiana statutu stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały zwyczajnego względnie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów obecnych uprawnionych członków.

b) Rozwiązanie stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały zwyczajnego względnie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, podjętej bezwzględna ilością głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby uprawnionych członków. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku stowarzyszenia.

§32

Sprawy zmiany statutu i rozwiązania stowarzyszenia musza być umieszczone w proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

§33
Statut uchwalony został przez założycieli
stowarzyszenia na zebraniu w dniu 06.06.2009